ફાયર એલાર્મ

ફાયર એલાર્મ સાંભળ્યો અને હું રૂમની બહાર નીકળી ગયો ત્યારે એક વિચાર આવ્યો. તે મારા દિલમાં લગાડેલી પ્રેમની આગનો ફાયર એલાર્મ વાગ્યો એ તે સાંભળ્યો હશે?