યાદ

સફાળો જાગી ગયો કે આ ચમકારો શેનો થયો? મારા સ્વપ્ન ઝાંઝવામાં એક યાદ તગતગી હતી ભલભલી વાતોને કાળની થપાટો ભુલાવી દે પણ તારા મિલનની ક્ષણ સમયથી અળગી હતી ચોરે કોટવાળને દંડ્યાની ઘટના સાચી પડી કે આકાશે સાચે જ તલસતી ધરતીને ઠગી હતી સદા વિરક્તિની બડાશ મારતો છતાં વિરહથી હું સાક્ષી છું કે મેરૂની ધરી જરા… Read More »