બુઢાપો

જુવાની ભલે વીતી હોય દિલ તો હજી જુવાન છે છીપમાં ફરી સંતાઇ મોતી બનવાનું અરમાન છે ચાલને પ્રિયે જ ઇએ ઊડી, પાંખમાં પરોવી પાંખ હજી આંખ મહીં વિચરતા વિહંગની ઊડાન છે હાથમાં પકડી હાથ આજે નાચીએ મન મુકીને ભમરા પાસેથી ઊધાર લીધેલું એક ગાન છે પ્રેમથી સીંચ્યુ તે મારા ઘરઆંગણને કેટલું તુ ના હો તો… Read More »